Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Blue & White ry (B&W). Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ympäristöineen. Yhdistys on perustettu maaliskuun 17. päivänä 1981 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura tai B&W. Seuran kieli on suomi.

Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheiluharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

Tarjoamalla jäsenilleen

- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harrastustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä muuta samankaltaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumilliisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Seura on Suomen Tanssiurheiluliiton STUL ry:n jäsen. Seura voi kuulua muihinkin sen toimintaan hyödyttäviin koti- tai ulkomaisiin järjestöihin. Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran
(B&W) ja kansallisen lajiliiton sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa, kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä suullisesti seuran kokouksessa, mikä merkitään kokouspöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan lukukauden loppuun asti.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii seuran tai SLU:n tai STUL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisena seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulee ero voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa jäsen on erotettu vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 1⁄2 ajalta sen erääntymisestä lukien.

Jäseneltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous järjestetään helmi- keäskuussa ja syyskokous syys- joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajankohdan ja paikan päättää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja tarvittaessa ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta:

- sähköpostiviestillä seuran jäsenille tai
- seuran Internet-sivuilla tai
- kirjallisena ilmoituksena seuran jäsenille.

10§ Kevätkokouksessa käsitellään

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat
- Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
- Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
- Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat
- Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
- Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
- Vahvistetaan johtokunnan koko ja varajäsenten määrä seuraavalle toimikaudelle
- Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksii täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet ja varajäsenet.
- Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
- Valitaan tarvittavat toimihenkilöt
- Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
- Vahvistetaan edustajat Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemikseksi edellä mainittuihin kokouksiin
- Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
- Kokouksen päättäminen

11§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§ Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkistajien tarkistettava. Seuran toimikunnat tekevät kokouksistaan muistion.

13§ Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä sääntöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14§ Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii sekä seuraa edustaa syyskokouksessa valittu johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, mukaan lukien sihteeri ja varapuheenjohtaja, sekä vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) varajäsentä. Puolet johtokunnan muista varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Mikäli jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, ottaa varajäsen hänen tehtävänsä. Johtokunta valitsee jäsenten keskuudesta varainhoitajan, joka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Siirtymäkaudella valitaan kaksi uutta jäsentä, erovuorossa olevat kaksi jäsentä ja 1-2 varajäsentä valitaan arvalla. Tarvittaessa johtokunnalla on oikeus valita uusi johtokunnan jäsen kesken toimikauden. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet sen jäsenistä ovat saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
- Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevan ja valvovanna elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
- Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
- Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
- Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
- Vastata Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvotteista
- Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
- Pitää jäsenluetteloa
- Hoitaa seuran taloutta
- Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- Hyväksyä ja erottaa jäsenet
- Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduista
- Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
- Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
- Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastattevaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokouksta.

15§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§ Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§ Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

19§ Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksen läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen tanssiurheilua edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehin toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.